Apostil, bir belgenin geçerliliğinin onaylanarak başka bir ülkede yasal olarak kullanılması imkânı sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil şerhinin hukuki dayanağı “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi”dir. Bu sözleşme 16.09.1984 yılında Resmî Gazete ’de yayımlanmış; 29.09.1985’te ise yürürlüğe girmiştir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Bu kapsamda apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

Bu belge onay sistemi ile ilgili üye ya da taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, diğer bir üye ya da taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Apostil tasdiki gerçekleştirmiş olan belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Apostil tasdiki gerçekleştirmiş olan belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Apostil Belgesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar:

Apostillerde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Hayedu 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur. Bir apostil belgesi aşağıdaki unsurlardan oluşur: 

 • Belgenin düzenlendiği ülkenin adı; 
 • Belgeyi imzalayan kişinin adı; 
 • Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı; 
 • Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı 
 • Tasdik edildiği yer; 
 • Tasdik edildiği tarih; 
 • Apostili düzenleyen makam; 
 • Apostil numarası; 
 • Apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi; 
 • Apostili düzenleyen yetkilinin imzası.

Apostil Şerhi Konacak Resmî Belgeler:

a) “Savcı, zabıt katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, devleti bir yargı organına veya mahkemesine bağlı makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler,

b) İdari belgeler,

c) Noter senetleri,

d) Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar” dır.

Apostil Şerhi Yapılamayacak Belgeler:

a) “Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgeler,

b) Ticaret veya gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili olan idari belgeler” dir.

c) Sözleşmenin 6. maddesi uyarınca “Her Akit Devletin, Apostil Şerhini vermek üzere yetkili kılınan makamları belirlemesi, bunlarda değişiklik olduğunda da keyfiyeti Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirmesi” gerekmektedir.

d) Sözleşmenin 9. maddesinde “Her Akit Devlet, işbu Sözleşmede tasdik bağışıklığının öngörüldüğü hallerde kendi diplomasi veya konsolosluk memurlarınca tasdik işlemi yapılmamasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır” denmekte ve usulüne göre Apostil Şerhi uygulanmış bir belgenin başkaca bir tasdike gerek olmadığı belirtilmektedir.

e) Anılan Sözleşme metni ile sözleşmeye taraf olan ülkelere ait güncel liste ile her bir ülkede Apostil Şerhi koymaya hangi makamların yetkili olduğuna dair bilgilere,”http://www.hcch.net/index_en.phpact=conventions.authorities&cid=41″ adresinden ulaşılması mümkün olmaktadır.

f) Malumları olduğu üzere, uluslararası sözleşmeler TBMM tarafından onaylanmasını müteakip kanun vasfını almakta ve milli kanunlarımız gibi yürürlük kazanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Apostil Tasdik Şerhi Koymaya Yetkili Makamlar:

 • İdari belgelere: Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar;
 • Adli Belgelere: Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları.

Apostil Şerhi Ücreti:

Apostil şerhi ücreti değişkenlik göstermektedir. Özellikle belgenin kullanılacak ülke diline tercümesi yapılıp bu şerhin alınması gerekli olduğu düşünüldüğünde bu miktarın dile göre de değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ücrete dair detaylı bilgi almak için yabancılar hukuku alanında uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.