Mevsuk - Hukuk ve Danışmanlık - logo - SMM - 28 11 2022a-03-01

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve ofisimiz gayrimenkul (taşınmaz) hukuku konusunda çeşitli ve özellikli hizmetler sunmaktadır. Avukatlarımız gayrimenkul projelerine; hukuki inceleme ve planlama, proje geliştirme, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhleri ve benzer pek çok konuda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca ofisimiz tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi gibi konularda da hizmet vermektedir.

Yeni Türk Borçlar Kanunu kapsamında büromuz gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır.