Bir kişinin başka biri adına resmi bir işlem yapabilmesi için o kişiden noterden vekaletname alması gerekir. Birçok resmi işlem için yapılan vekaletname tapu işlemleri içinde yapılabilmektedir. Tapu işlemlerinin bir başkası tarafından gerçekleştirilmesi için verilen vekalete tapu vekaleti denir. Bu kapsamda yurt dışında yaşamakta olan yahut yoğunluğu nedeniyle vakti olmayan kişiler söz konusu tapu işlemlerini kolaylıkla halledebileceklerdir.

Tapu Vekaleti İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Tapu vekaletinin noter tarafından verilmesi gerekir. Tapu vekaletinin hazırlanması için noterde ibraz edilmesi gerekli olan belgeler şunlardır:

Gerçek Kişilerde:

  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Tapu vekaleti verecek şahsın T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı ya da pasaport

Tüzel kişilerde:

  • Nüfus cüzdanı
  • Yetkili kişinin imza sirküleri
  • Yetkili kişinin talimatlarını içeren imzalı belge

Tapu vekaletinin yurt dışında kullanılacağı durumlarda, vekaletnamenin ilgili ülkenin diline yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olması gerekir.

Tapu Vekaleti Verirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tapu vekaleti noterde düzenlenirken kapsamı “gayrimenkul satışı” ya da “gayrimenkul bağışı” gibi açık ifadelerle belirtilmelidir. Hangi işlem için vekalet verildiği net bir şekilde belirtilmediği zaman Tapu ve Kadastro Müdürlükleri işlem yapmamaktadır.

“Tüm işleri yapmaya yetkilidir” biçiminde verilen vekaletnamelerle tapuda işlem yapmak zorlaşacaktır. Bunun yanında vekaletnamenin sınırlarının belirlenmesi de gereklidir. Örnek olarak satılacak olan gayrimenkulün parsel, ada ya da açık adres bilgilerine vekaletnamede yer verilmelidir.

İşlem yapılacak kişi belli ise o kişinin de isminin ve T.C. kimlik numarasının vekaletnameye yazılması da yerinde olacaktır. Böylece vekilin vekalet yetkisini kötüye kullanmasının önüne geçilecektir. Hatta satış / ipotek bedeli dahi vekaletnameye işlenebilecektir

Vekaletname ile verilen yetki süre sınırlaması bulunmadığı takdirde süresiz olmaktadır. Bu sebeple tapu vekaleti verilirken belirli bir sürenin belirlenmesi faydalı olacaktır.

Yabancı ülkelerce düzenlenen vekâletnamelerde “Apostille Şerhi” bulunmalıdır. Apostille Şerhi bulunmadığı taktirde yabancı ülke makamının mühür ve imza o yerdeki Türk konsolosluğunca tasdik ettirilmelidir.

Tapu Vekaletinin İptali

Süresiz düzenlenen tapu vekaletine konu işlemin gerçekleşmesi sonucunda vekilin azledilmesi için herhangi bir noterliğe gidilerek bu kapsamda beyanda bulunulmalı ve vekile tebligat çıkarılması gereklidir. Azil işlemi gerçekleştiği taktirde vekil olarak atanan kişi hiçbir işlem gerçekleştiremeyecektir.

Tapu Vekaleti Ücreti Ne Kadar?   

Verilecek vekaletin kapsamına ve verilen yıla göre noter vekaletname ücretleri değişiklik göstermektedir. İşlemin yapılacağı noterden güncel fiyat bilgisi edinilebilir.